for EFL teachers / in Polish / psychology · 6 listopada 2014

Teoria wielorakich inteligencji w nauczaniu języka angielskiego.

Dawno, dawno temu… trochę to dziwne, tak patrząc z perspektywy…

Teoria wielorakich inteligencji w nauczaniu języka angielskiego.

Marcin Stanowski

     Nie wszyscy ludzie uczą się w ten sam sposób. Nie wszyscy używają tych samych zmysłów by uczyć się efektywnie. Psycholog Howard Gardner wyodrębnił i opisał siedem rodzajów inteligencji, które pokrywają się z głównymi obszarami talentów i  umiejętności a zarazem działalności ludzkiej. Każdy człowiek posiada potencjał przynajmniej w jednym obszarze, ale najczęściej dysponuje mieszanką potencjałów o bardzo indywidualnym składzie. To, czy potrafią go usprawniać i rozszerzać zależy w dużym stopniu od danej osoby, ale i od ludzi, którzy wpływają na jej rozwój – między innymi nauczycieli. Niestety, zdolności, poza logiczno – matematycznymi, rzadko ujawniają się w szkole ze względu na zróżnicowane style myślenia i strategie uczenia się cechujące różne osobowości, w nauce szkolnej wtłoczone w jeden system edukacyjny.

Jako nauczyciele możemy wspomagać rozwój wielu inteligencji. W zamieszczonym planie lekcji zostały wykorzystane ćwiczenia skupiające się na następujących zdolnościach: muzyczną, kinestetyczną, werbalną, logiczną, interpersonalną. Lekcja ta została wykorzystana już wiele razy. Zawsze okazywała się sukcesem. Uczniowie nie tylko efektywnie używali języka ale również aktywnie współpracowali i bawili się.

Plan lekcji: Imagination training – ćwiczymy wyobraźnię. olbinski7

wiek: 13-14 (Gimnazjum)       czas: 45 min.   poziom: początkujący – beginners,

pomoce naukowe:

 • reprodukcja obrazu Rafała Olbińskiego „Czas”,
 • muzyka relaksacyjna,
 • karta pracy ucznia z testem luk,

temat : Imagination training – ćwiczymy wyobraźnię.

organizacja pracy w klasie :

 • praca indywidualna,
 • praca w parach grupowa (dwa zespoły po 7-8 osób),

umiejętności:

 • pisanie (uzupełnianie luk),
 • słuchanie ze zwróceniem uwagi na formy Continuous,
 • mówienie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja ruchowa

cele: Uczniowie będą ćwiczyć zagadnienie gramatyczne Present Continuous nieświadomie. Uczniowie będą ćwiczyć słuchanie ze zrozumieniem. Pod koniec lekcji uczniowie powinni być w stanie omówić temat i symbolikę prezentowanego obrazu. Uczniowie będą lepiej rozumieli i używali czasu Present Continuous. Rozwiną również swe zdolności logicznego myślenia i postrzegania sztuki.

cele nauczyciela: zainteresować uczniów, nadzorować ich pracę w czasie pisania, zachęcać do twórczego podejścia do percepcji sztuki, stymulować wyobraźnię uczniów – rozwijać ich wielorakie inteligencje/ zdolności: muzyczną, kinestetyczną, werbalną, logiczną (H. Gardner)

możliwe problemy: uczniowie mogą początkowo mieć problemy z doborem słownictwa temat może się okazać nie ciekawy dla niektórych uczniów, uczniowie mogą czuć się onieśmieleni faktem, że muszą odgrywać scenkę.

metody:

 • ćwiczenia rozumienia ze słuchu – wypisywanie usłyszanych zwrotów,
 • praca z tekstem – czytanie
 • relaksacja połączona z wizualizacją,
 • elementy wykładu
 • rysowanie z wyobraźni
 • elementy dramy
 • dyskusja stymulowana

Skróty: N – nauczyciel, U – uczeń/ uczniowie,

plan:

 1. Powitanie. N wita U, (6 min) (N: Good morning students! U: Good morning teacher!) Sprawdzenie listy obecności. Sprawdzenie pracy domowej – ewentualne wyjaśnienie wątpliwości. N wyjaśnia temat lekcji i określa cel: poznanie pewnego obrazu. N nie wyjawia tematyki obrazu.
 2.  (8 min) N tłumaczy, że aby móc rozmawiać o sztuce należy najpierw poćwiczyć logiczne myślenie, N wyjaśnia czym są riddles – zagadki. Następnie podaje przykład i razem z uczniami tłumaczy go. Potem N czyta po kolei 3 zagadki i prosi o wyjaśnienie, daje wskazówki. N pozwala uczniom odkryć znaczenie.
Can you name three consecutive days without using the words Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday?

 

A man is to be put to death. He has to choose between three rooms. The first is full of raging fires, the second is full of soldiers with loaded guns, and the third is full of lions that haven’t eaten in 3 years. Which room is safest for him?

A woman shoots her husband. Then she holds him under water for over 5 minutes. Finally, she hangs him. But 5 minutes later they both go out together and enjoy a wonderful dinner together. How can this be?

 • Sesja wyobrażeniowa. (10 min) Uczniowie siedzą wygodnie, muzyka relaksacyjna w tle. Nauczyciel czyta opis obrazu prosząc U by go sobie wyobrazili, gdyż za chwilę będę go musieli narysować. Po wysłuchaniu U rysują ów obraz z pamięci/ wyobraźni. W ten sposób również rozumienie ze słuchu jest sprawdzone. Prace U zostają wyeksponowane na tablicy. N stymuluje dyskusję, czyj obraz jest najciekawszy i dlaczego.
 1. Praca z tekstem – wypełnianie luk.  (10 min). U otrzymują karty pracy: jedna na parę. U pracują w parach. Ich celem jest współpraca w uzupełnianiu luk. Luki wymagają uzupełnienia czasownikami w formie Present Contiuous – ćwiczenie gramatyczne (zwrócenie uwagi na is/are/am). Ćwiczenie jest sprawdzone po około 7-8 min. Kolejni uczniowie czytają poszczególne zdania – kilka odpowiedzi jest możliwych do każdej luki. U otrzymują wzmocnienie pozytywne po każdej odpowiedzi.
 2. Drama.  (5-6 min) U podzieleni przez nauczyciela na dwie grupy mają za zadanie odtworzyć opisany obraz za pomocą swych ciał –przestrzennie przedstawić. Obie grupy zostają pochwalone – N wzmacnia w U poczucie własnej wartości.
 3. Dyskusja –  (5 min) N przedstawia obraz i prosi o komentarze. Stymuluje dyskusję, pyta o znaczenia i symbole.

Tematem obrazu jest upływający czas – sens życia, ludzkie zajęcia i cele. N prosi U o podsumowanie o czym była lekcja i czego się podczas niej nauczyli.

Literatura:
1. „How to give your baby encyclopaedic knowledge – more gentle revolution” Glenn Doman
2. „Rewolucja w uczeniu” Gordon Dryden, Jeannette Vos

3.. “Frames of Mind” Gardner Howard

 1. „Inteligencje wielorakie Teoria w praktyce” Howard Gardner

inteligencja Charakterystyka/ sposoby uczenia
Wizualno-przestrzenna                       (malarze, architekci, stratedzy, nawigatorzy, rzeźbiarze) diagramy, schematy, mapy, wykresy, mapy umysłowe; wykorzystanie gier planszowych, filmów wideo, przeźroczy, symbolów graficznych, programów komputerowych; przekazywanie wiedzy metodą narracyjną wykorzystującą plastyczne opowiadania; malowanie; rysowanie;
Kinestetyczna                               (sportowcy, aktorzy, tancerze, chirurdzy) drama, pantomima, ćwiczenia symulacyjne, lekcje w plenerze, ćwiczenia w laboratorium, “hands-on” oraz wszelkie metody związane komunikacją niewerbalną i z fizycznym zaangażowaniem ucznia
Muzyczno-rytmiczną               (kompozytorzy, dyrygenci, muzycy, wytwórcy instrumentów muzycznych) metody, które łączą fakty i pojęcia z dźwiękiem i rytmem lub zachęcają do wyrażania swoich doświadczeń i opinii w formie piosenki, utworu muzycznego
Interpersonalna                               (politycy, socjologowie świetni liderzy, sprzedawcy, księża, psychoterapeuci i nauczyciele) praca w grupach, uczenie się parami, temat prezentowany przez uczniów, wspólnie opracowywany projekt, dyskusja
Intraperonalna                             (filozofowie, pisarze,) wiedza na temat samego siebie, czyli poznanie samego siebie, honorowanie wartości, które uznałeś za nadrzędne, świadomość uczuć swoich i innych, wysoce rozwinięta świadomość własnego „ja”, wysoce rozwinięta intuicja, wewnętrzna motywacja,
Werbalna/ językowa                     (filologowie, tłumacze, politycy) wrażliwość na wzory i schematy, uporządkowanie, umiejętność prezentowania racji, lubisz czytać, lubisz słuchać, lubisz pisać, piszesz ortograficznie, lubisz zabawy ze słowami, umiejętność przemawiania, publicznych dyskusji.
Logiczno matematyczna                     (fizycy, matematycy, księgowi, informatycy) myślenie abstrakcyjne, systematyczność i dokładność, zorganizowanie, lubisz liczyć, lubisz pracę na komputerach, lubisz rozwiązywać problemy i zagadki logiczne, lubisz eksperymentować w logiczny sposób,